PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DUXIANA

 

Podmínky používání

Vaše používání webových stránek společnosti DUX Bedding, Ltd. („DUX UK“) a jejích dceřiných společností a poboček (dohromady dále jen „DUX“ nebo „my“) spolu s dokumenty na těchto stránkách zmiňovanými („tyto webové stránky“) podléhá následujícím podmínkám („Podmínky používání“). Návštěvou, prohlížením nebo používáním těchto webových stránek tyto Podmínky používání bezvýhradně přijímáte. Používání těchto webových stránek zahrnuje přístup k těmto stránkám, jejich prohlížení a registraci na nich.

Před zahájením používání těchto webových stránek si pozorně přečtěte tyto Podmínky používání.

Nesouhlasíte-li s těmito Podmínkami používání, nesmíte tyto webové stránky používat. 

 

Soukromí

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou do tohoto dokumentu začleněny formou odkazu, abyste se informovali o tom, jak zajišťujeme ochranu vámi poskytnutých údajů.

 

Informace o nás

Stránky Duxiana.co.uk provozuje DUX UK, společnost registrovaná ve Velké Británii s hlavní obchodní adresou 46 George Street, London, W1U 7DX.

 

Přístup k těmto webovým stránkám

Tyto webové stránky jsou k dispozici zdarma.

Nemůžeme zaručit, že tyto webové stránky a jejich obsah budou vždy k dispozici a nepřetržitě dostupné. Přístup na tyto webové stránky je povolen dočasně. Jakoukoli část těchto stránek nebo celé webové stránky můžeme bez předchozího upozornění pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v případě, že tyto webové stránky budou z jakéhokoliv důvodu v libovolném okamžiku nebo časovém úseku nedostupné.

Je na vaší odpovědnosti zařídit si vše potřebné k tomu, abyste měli na tyto stránky přístup.

Rovněž odpovídáte za to, aby všechny osoby, které tyto webové stránky používají prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly informovány o těchto Podmínkách používání i dalších relevantních podmínkách a dodržovaly je.

 

Duševní vlastnictví

Veškerý obsah těchto webových stránek, jako jsou texty, fotografie, grafika, loga, skripty, obchodní názvy a názvy služeb (včetně názvů DUX® a DUXIANA®), ikony tlačítek, obrázky, audio klipy, digitální soubory ke stažení, kompilace dat a software, je majetkem společnosti DUX, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných dodavatelů obsahu a v použitelném rozsahu je chráněn autorským právem USA i mezinárodním partnerským právem, zákony o ochranných známkách, patentovými zákony a dalšími zákony na ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Všechny obchodní známky, které se objevují na těchto webových stránkách a nejsou majetkem společnosti DUX, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

 

Přístup na webové stránky a jejich používání

Společnost DUX UK vám poskytuje omezený přístup k těmto webovým stránkám a umožňuje je používat pouze pro zamýšlený účel, kterým je umožnit vám získat informace o našich produktech a souvisejících službách. Za žádných okolností není dovoleno za jakýmkoli účelem stahovat nebo reprodukovat jakékoli části těchto webových stránek, s výjimkou ustanovení uvedených v následujícím odstavci. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti DUX UK, jehož udělení může společnost DUX UK podle svého vlastního výhradního uvážení odepřít, je zakázáno pomocí techniky „framing“ vkládat jakékoli obchodní známky, loga či jiné chráněné informace (včetně fotografií, obrázků, textu, rozvržení stránek nebo formulářů) společnosti DUX, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných dodavatelů obsahu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti DUX UK, jehož udělení může společnost DUX UK podle svého vlastního výhradního uvážení odepřít, je zakázáno používat jakékoli meta tagy nebo jiný „skrytý text“ používající jméno či obchodní známky společnosti DUX. Jakékoli neoprávněné použití těchto webových stránek nebo jejich obsahu automaticky ukončuje oprávnění společnosti DUX UK k přístupu k těmto webovým stránkám a jejich používání. Dále vás tímto upozorňujeme, že neoprávněné používání těchto webových stránek nebo jejich obsahu může představovat porušení příslušných zákonů a vládních nařízení upravujících ochranu a používání duševního vlastnictví a společnost DUX si vyhrazuje právo zahájit proti osobě, která tyto Podmínky používání poruší, soudní řízení.

Bez ohledu na výše uvedené je dovoleno používat informace, jako jsou články, newslettery a podobné materiály záměrně poskytnuté společností DUX ke stažení z těchto webových stránek, pokud (1) z těchto materiálů neodstraníte žádná upozornění na vlastnictví; (2) budete tyto informace používat pouze pro vlastní nekomerční účely; (3) nebudete tyto informace kopírovat ani publikovat na žádném síťovém počítači ani přenášet prostřednictvím žádných médií; (4) nebudete nijak upravovat vytištěné papírové ani stažené digitální kopie; a (5) nebudete používat ilustrace, fotografie, video či audio sekvence ani žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Vždy je nutné mít na vědomí, že jsme autory obsahu těchto webových stránek my (případně naši identifikovaní přispěvatelé).

V případě, že si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část těchto webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami používání, ztrácíte s okamžitou platností právo používat tyto webové stránky a vytvořené kopie materiálů musíte podle našeho rozhodnutí vrátit nebo zničit.

 

Vámi poskytované údaje

Aby vám byl umožněn přístup k některým částem těchto webových stránek, může od vás být vyžadována registrace pomocí uživatelského jména a hesla. Prohlašujete a zaručujete se společnosti DUX, že veškeré údaje, které poskytnete ve spojení s vaší registrací za účelem používání těchto webových stránek, budou správné, úplné a aktuální. Na údaje, které společnosti DUX poskytnete, se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst na těchto webových stránkách. Pokud společnost DUX předem písemně neupozorníte na neoprávněný přístup k vašemu účtu, je oprávněna poskytnout přístup k těmto webovým stránkám každému, kdo použije vaše uživatelské jméno a heslo.

 

Používání souborů cookie

Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie, které jsou do tohoto dokumentu začleněny formou odkazu, abyste se informovali o tom, jaké soubory cookie používáme a pro jaké účely.

 

Lékařské varování

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH VÁM MAJÍ POSKYTNOUT POUZE ORIENTAČNÍ INFORMACE OHLEDNĚ ZAJIŠTĚNÍ POHODLÍ A ZDRAVÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ DUX. KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI DOPORUČUJEME KONZULTOVAT SE SVÝM LÉKAŘEM. Za žádných okolností nelze tyto webové stránky a jejich obsah považovat za lékařské rady, doporučení léčby jakýchkoli zdravotních, duševních či emočních potíží, diagnostický nástroj či prostředek léčby jakékoli nemoci, poruchy nebo jiného problému, preventivní opatření, léčbu, tlumení nebo řešení jakékoli nemoci či poruchy ani prostředek ovlivňující postavení či pohodu jakékoli části těla.

 

Nespolehlivost informací

Obsah těchto webových stránek je poskytován pouze pro orientační účely. Není zamýšlen jako rady, na něž byste se měli spoléhat. Než začnete podnikat kroky na základě obsahu těchto webových stránek nebo se takových kroků zdržíte, musíte se poradit s odborníkem.

Přestože vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby informace na našich stránkách byly vždy aktuální, neprohlašujeme, nezaručujeme ani negarantujeme, ať již přímo či nepřímo, že je obsah těchto webových stránek přesný, úplný nebo aktuální.

 

Zřeknutí se a omezení odpovědnosti

Tyto webové stránky a na nich obsažené fotografie, obrázky, texty a další obsah jsou poskytovány na principu „jak stojí a leží“ a společnost DUX neprohlašuje ani se nezaručuje, že veškerý obsah, služby a funkce budou bez chyb, že veškeré závady budou opraveny ani že používáním těchto webových stránek či jejich obsahu dosáhnete určitých výsledků. Společnost DUX tímto ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNÉ I MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY SPOJENÉ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI A S FOTOGRAFIEMI, OBRÁZKY, TEXTY A JINÝM OBSAHEM NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST DUX V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, SANKČNÍ, NAHODILÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ, ZANEDBÁNÍ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, zejména ušlý zisk nebo příjmy, ztrátu použitelnosti, ztrátu dat a jiné škody vzniklé na základě následujících skutečností či s těmito skutečnostmi spojené: (1) používání těchto webových stránek nebo nemožnost je používat, (2) používání fotografií, obrázků, textů nebo jiného obsahu těchto webových stránek, (3) neoprávněný přístup k datům z těchto webových stránek nebo změna vašeho přenosu těchto dat, (4) prohlášení či jednání třetí osoby na těchto webových stránkách nebo (5) jakékoli jiné záležitosti spojené s těmito webovými stránkami.

 

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost DUX a její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, poskytovatele obsahu a poskytovatele licencí (dohromady „odškodněné strany“) odškodníte, budete hájit a ochráníte v případě veškerých ztrát, škod, odpovědností a nákladů (zejména poplatků a výloh za právní zastoupení), které odškodněným stranám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli nárokem plynoucím z vašeho porušení těchto Podmínek používání. Při obhajobě společnosti DUX poskytnete v případě takového nároku na vlastní náklady veškerou přiměřeně požadovanou součinnost. Společnost DUX si vyhrazuje právo převzít výlučnou obhajobu a kontrolu nad jakýmikoli záležitostmi, jež jsou předmětem odškodnění z vaší strany, a vy bez písemného souhlasu společnosti DUX v žádném případě nesmíte takovýto nárok urovnat.

 

Viry

Neručíme za to, že tyto webové stránky neobsahují žádné chyby či viry a že jsou před nimi zabezpečeny.

Správné nastavení vašich zařízení, počítačových programů a platforem tak, abyste mohli přistupovat na tyto webové stránky, je na vaší odpovědnosti. Doporučujeme vám zajistit si vlastní antivirový software.

Je zakázáno zneužívat tyto webové stránky prostřednictvím vědomé implementace virů, trojských koní, počítačových červů, logických bomb či jiného škodlivého materiálu. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup k těmto webovým stránkám, k serveru, na kterém se stránky nacházejí, nebo jakýmkoli serverům, počítačům či databázím spojeným s těmito webovými stránkami. Je zakázáno napadat naše stránky pomocí útoků typu DoS či DDoS. Porušení tohoto ustanovení je trestným činem podle britského zákona o zneužívání počítačové techniky (Computer Misuse Act) z roku 1990 a amerického zákona o počítačových podvodech a zneužití počítače (Computer Fraud and Abuse Act) z roku 1986. Jakékoli porušení tohoto ustanovení nahlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a s těmito orgány budeme plně spolupracovat, včetně poskytnutí vaší identity. V případě porušení tohoto ustanovení s okamžitou platností ztrácíte právo využívat naše stránky.

 

Externí odkazy a zdroje na těchto webových stránkách

Odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími osobami jsou na těchto webových stránkách uváděny pouze pro informaci.

Na obsah těchto webových stránek nebo zdrojů nemáme žádný vliv.

 

Příslušné zákony

Tyto Podmínky používání se řídí zákony státu New York (USA), bez ohledu na případná kolizní ustanovení. Každý uživatel těchto webových stránek a společnost DUX North America sama za sebe i za své nástupnické společnosti a nabyvatele právního titulu (a) se tímto neodvolatelně podřizuje výlučné pravomoci Okresního soudu USA pro jižní okres města New Yorku nebo soudu státu New York s obecnou pravomocí se sídlem v obvodu Manhattan města New York ve věci jakéhokoli sporu, žaloby nebo jiného řízení spojeného s těmito webovými stránkami, jejich obsahem a používáním, (b) se tímto vzdává ve věci případného sporu, žaloby nebo jiného řízení jakýchkoli námitek, že osobně nepodléhá pravomoci výše uvedených soudů, že se jedná o nevhodné místo konání soudního řízení nebo že tyto podmínky nelze u takového soudu vymáhat, a souhlasí s tím, že je nebude prosazovat formou návrhu, obhajoby ani jinak, a (c) SE TÍMTO VE VĚCI TAKOVÉHO SPORU, ŽALOBY NEBO JINÉHO ŘÍZENÍ NEODVOLATELNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH PRÁV NA SOUD PŘED POROTOU.

 

Zásady webových stránek, změny a salvátorská klauzule

Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky, zásady a tyto Podmínky používání kdykoli změnit. Doporučujeme vám tedy, abyste tyto Podmínky používání občas kontrolovali a informovali se o případných změnách, protože jsou pro vás závazné. Upozorňujeme však, že jakýkoli obsah těchto webových stránek může být v daném okamžiku neaktuální a my nejsme povinni jej aktualizovat.

Nemůžeme zaručit, že tyto webové stránky a jejich obsah nebudou obsahovat chyby či opomenutí.

V případě, že se některá z těchto podmínek stane neplatnou, nepoužitelnou nebo neúčinnou, považuje se taková podmínka za oddělitelnou a nemá vliv na platnost a účinnost zbývajících podmínek.

 

Kontaktujte nás

Chcete-li nás kontaktovat, zašlete nám e-mail na adresu [INSERT EMAIL ADDRESS].

 

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek.